Cảm Ơn Ngài

Cảm Ơn Ngài || Thank You Lord

Sáng tác: Don Moen - Paul Baloche
Lời Dịch: David Đông
Worship Leader: Rah Lan Linh
Mix & Master: Em Ti Nguyễn - Video: Minh Huy

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2