Worship Circle - Texas 02/2022

"Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa."
Ma-thi-ơ 6:33

Worship Circle - Atlanta 05/2022

Hãy đến, cúi xuống mà thờ-lạy;
Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo-Hóa chúng tôi!
Thi Thiên 95:6

Thanks Giving - 10/2022

Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm-tạ mà dâng của-lễ cho Ngài;
Giô-na 2:10(a)

At The Cross Worship Circle - 03/2023

Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đáng đã chết và sống lại cho mình
II Cô-rinh-tô 5:15

Battle Belong Worship Circle - 08/2023

Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang; Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch.
Dân Số Ký 10:9