Ê-Díp-Tô

Ê-Díp-Tô - Egypt

Sáng tác: Bethel Music and Cory Asbury
Lời Dịch: Paul Le & Dao Nguyen
Worship Leader: Paul Le
Video: Johny Chu

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2