Mỗi Tiếng Hát

Mỗi Tiếng Hát - Every Praise

Sáng tác: Hezekiah
Walker Dịch Lời: Ms David Dong
Worship Leader: Paul Duong Le
Video: Johny Chu

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2