Tạ Ơn Huyết Chiên Con

Tạ Ơn Huyết Chiên Con -
Thank You Jesus For The Blood

Sáng tác: Charity Gayle
Dịch lời: Thanh Luy
Worship Leader: Loan Le
Video: Johny Chu

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2