Ngài Là Chúa Của Con

Ngài Là Chúa Của Con (喜樂泉源 - Fountain Of Joy)

- Tác Giả: Sarah Yu 余盈盈
- Lời Dịch: Mỹ Dung
- Worship Leader: EmTi Nguyễn
- Mix & Master: EmTi Nguyễn
- Video: Trọng Nhân - Minh Huy

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2