Con Ca Vang Ha-lê-lu-gia

Đá Góc Nhà - Cornerstone

Tác Giả: Jonathan David Helser & Melissa Helser
Lời Dịch: CTW Team
Worship Leader: Lê Huy -Ê'ste Konsơ
Mix & Master: Chery Nay

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2