Tại Thập Tự

Tại Thập Tự - At The Cross (Your Love Ran Red)

- Tác Giả: Chris Tomlin
- Lời Dịch: Called To Worship Team
- Worship Leader: Daniel Thần
- Video: Minh Huy
- Mix & Master: Emti Nguyễn

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2