Ngàn Lời Chúc Tán

Ngàn Lời Chúc Tán | 10.000 Reasons
(Bless The Lord)

- Tác Giả: Matt Redman
- Lời Dịch: David Đông
- Worship Leader: Ê'ste Konsơ
- Video: Minh Huy
-Mix & Master: Emti Nguyễn

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2