Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Chiên Con Của Đức Chúa Trời - Agnus Dei

Sáng tác: Michael W. Smith & Rufus Wainwright
Lời Dịch: Samuel Thái
Worship Leader: Esther D. Huynh
Video: Johny Chu

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2