Này Là Cách Tôi Chiến Trận

Này Là Cách Tôi Chiến Trận - Surrounded

Bài Hát: Nầy Là Cách Tôi Chiến Trận - Surrounded ( Fight My Battles)
Tác Giả: UPPERROOM
Lời Dịch: CTW Team
Worship Leader: Rah Lan Linh

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2