Đá Góc Nhà

Đá Góc Nhà - Cornerstone

Sáng tác: Hillsong Worship
Dịch Lời: Peter Yuom
Worship Leader: Thien Nguyen
Video: Johny Chu

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2