Con Yêu Ngài Bao Nhiêu

CHOIRCHARD - SHEETWORSHIP ATLANTA

7/29/20231 min read

CON YÊU NGÀI BAO NHIÊU -
GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠN

Sáng tác: Lee Seow Ting - Kelly Carpenter
Lời Dịch: Toàn Nguyễn - Emmtee Nguyễn - Thiên Ân
Worship Leader: Thảo Nguyễn - Phú Thiên Nguyễn

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2