Ngài Thật Tốt Thay

Ngài Thật Tốt Thay || God You're So Good

- Tác Giả: Kristian Stanfill (Passion)
- Lời Dịch: Công Thiện - Uyên Châu
- Worship Leader: Công Thiện - Uyên Châu
- Media Team: JesusCine
- Video: Minh Huy
- Mix & Master: Emti Nguyễn

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2