GIÊ-XU LÀ TRUNG TÂM

GIÊ-XU LÀ TRUNG TÂM (Jesus At The Center)

- Tác Giả: Adam Ranney, Israel Hougton, Micah Massey
- Worship Leader: Thanh Luy
- Dancer : Tiên Nguyễn - Hồng Vân
- Video: Minh Huy
- Mix & Master: EmTee Nguyễn

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2