Đấng Sống Muôn Đời

Đấng Sống Muôn Đời - Living Hope

Sáng tác: Phil Wickham
Dịch lời: Isaac Thai
Worship Leader: Esther D Huynh
Video: Johny Chu

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2