Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay - It Is Well With My Soul

Tác Giả: Horatio G.Spafford, Hillsong
Worship Leader: Thanh Luy
Mix & Master: Chery Nay

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2