Trận Chiến Thuộc Chúa

Chiến Trận Thuộc Chúa - Battle Belongs

Bài Hát: Chiến Trận Thuộc Chúa - Battle Belongs
Tác Giả: Phil Wickham
Lời Dịch: CTW Team
Worship Leader: K' Son (Emmanuel Son)

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2