Tại Nơi Thập Giá

Tại Nơi Thập Giá | At The Cross (Hillsong)

- Tác Giả: Darlene Zschech - Reuben Morgan
- Lời Dịch: Đang Cập Nhật
- Worship Leader: Rah Lan Linh
- Mixing & Master: Emti Nguyễn

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2