Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
- Great Is Thy Faithfulness

- Tác Giả: Thomas O. Chisholm - William M. Runyan
- Worship Leader: Thanh Luy
- Video: Minh Huy
- Mix & Master: Emti Nguyễn

LISTEN HERE

“Hãy dùng đàn cầm cảm-tạ Đức Giê-hô-va;

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi-khen Ngài.”

THI-THIÊN 33:2