HƯƠNG THÁNH

HƯƠNG THÁNH VÀ SỰ THỜ PHƯỢNG THEO KINH THÁNH

Luật pháp Môi-se nêu chính xác cách thức sử dụng các vật dụng trong những buổi thờ phượng (ra mắt Đức Chúa Trời). Xuất Ê-díp-tô Ký 30:34–36 là một ví dụ điển hình, đưa ra bảng chỉ dẫn chi tiết cách pha chế hương thánh. Hương thánh tượng trưng cho sự thờ phượng theo Kinh thánh, vì hương thơm của nó sẽ bay lên trong khi sự thờ phượng thật được dâng lên Đức Chúa Trời.

34 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: Hãy lấy các hương liệu, tức tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương, cùng thanh nhũ hương, mỗi thứ bằng nhau, 35 theo phép hòa hương, chế ra một thứ hương, mặn, trong và thánh. 36 Hãy nghiền nó ra bột, rồi để trước hòm bảng chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi: về phần các ngươi, hương nầy sẽ là một vật rất thánh. 37 Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ chế giống như phép hòa hương nầy; ấy là một vật ngươi nên biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. 38 Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:34–38)

Các câu 37-38 đưa ra lời cảnh báo về hương thánh: Không được chế hương theo công thức nầy để dùng cho mình; phải xem đây là vật thánh cho Đức Giê-hô-va. Kẻ nào pha chế giống như vậy để ngửi, sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng.” Trên thực tế, Đức Chúa Trời đang phán rằng: “Đây là công thức pha chế một loại nước hoa đặc biệt, biểu tượng của sự thờ phượng. Đây là một loại nước hoa độc nhất và thánh khiết. Nếu ai dám chế nước hoa này cho riêng mình, chỉ để thơm hơn thôi, thì Ta sẽ giết người đó.” Rõ ràng, có một điều gì đó quá đỗi độc nhất và thánh khiết về sự thờ phượng đến nỗi nó hoàn toàn khác biệt với bất kỳ điều gì khác trong chiều kích con người. Không ai có thể lấy đi bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã tạo lập vì sự vinh hiển của chính Ngài!

Nhưng thứ dầu thơm đó tượng trưng cho một thứ quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ hỗn hợp các nguyên liệu trơ nào, đó là: bạn và tôi. Cuộc sống của chúng ta giống như hương thơm ấy - thánh khiết, được chấp nhận, ngát hương - trình dâng lên Đức Chúa Trời như một mùi thơm ngào ngạt (xin xem Rô-ma 12:1 và 2 Cô-rinh-tô 2:15). Người nào sử dụng mạng sống của mình cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thờ phượng - dù mục đích đó có vẻ cao quý đến đâu – thì ấy là người phạm tội trọng. Tội này cũng tương tự như tội của một người Y-sơ-ra-ên đã lạm dụng hương thánh - một tội nghiêm trọng đến mức bị luật pháp trừng phạt bằng cái chết.

Nhận biết giá trị của bản thân mà Đức Chúa Trời đã đặt để và sống theo đúng mục đích thờ phượng mà Ngài tạo dựng nên chúng ta để hương thơm trở nên ngào ngạt và ích lợi như ý định tốt lành ban đầu bạn nhé!