KHI THỜ PHƯỢNG TRÊN NỀN SAI TRẬT

Đức Chúa Trời nhiều lần phán xét những người không thờ phượng Ngài cách đúng đắn. Khi dân Y-sơ-ra-ên làm và thờ bò con vàng, Đức Chúa Trời đã thương xót mà giảm nhẹ phản ứng công bình ban đầu của Ngài, thay vì hủy diệt hoàn toàn dòng dõi gian ác này, Ngài chỉ giết ba ngàn người trong số họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:7-28). Hành động phán xét đó là một minh họa sống động cho cảm nghĩ của Đức Chúa Trời về sự thờ phượng sai lầm.

Lê-vi ký 10 mô tả việc phong chức tư tế cho Na-đáp và A-bi-hu, các con trai của thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn. Họ đã chờ đợi suốt những năm thơ ấu và tuổi trẻ của mình, được huấn luyện và chuẩn bị cách chu đáo để bước vào chức vụ. Bây giờ, cả hai đã sẵn sàng đi ra. Nhưng thực tế, trong công việc đầu tiên với tư cách là một thầy tế lễ, họ lại dâng “một thứ lửa lạ”. Bản chất chính xác của sự vi phạm này không được nêu ra. Thành ngữ Hê-bơ-rơ gọi đây là “ngọn lửa trái phép”. Có lẽ họ đã dâng một loại hương ngoại (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:9), hoặc có lẽ họ dâng của lễ sau khi uống rượu (xem Lê-vi Ký 10:8-9). Trong mọi trường hợp, họ đã không làm những gì được quy định phải làm với tư cách là thầy tế lễ dẫn dắt dân chúng trong sự thờ phượng. Họ hành động độc lập với sự mặc khải của Đức Chúa Trời về sự thờ phượng đúng đắn, và Đức Chúa Trời ngay lập tức giết cả hai người họ. Đó là một ngày buồn bã. Sau khi được kỳ vọng rằng họ có thể dâng cả cuộc đời mình để dẫn dắt dân sự trong sự thờ phượng, họ lại đánh mất tất cả chỉ với một bước đi sai lầm trong ngày đầu tiên. Na-đáp và A-bi-hu là những chàng trai trẻ, tràn đầy hứng khởi và niềm vui - có lẽ là nhiệt tình có ý tốt. Nhưng họ không vâng lời, và đã bị Đức Chúa Trời đánh chết ngay tại chỗ.

Một câu chuyện khác về vua Sau-lơ tự ý dâng của tế lễ trong 1 Sa-mu-ên 13:8-14, và câu chuyện về U-xa bị đánh chết vì không vâng lời khi chạm tay vào hòm giao ước trong 1 Sa-mu-ên 6:3-7.

Tất cả những sự việc này dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận sự thờ phượng lệch lạc. Một số người khăng khăng rằng bất kỳ hình thức thờ phượng chân thành nào cũng được Đức Chúa Trời chấp nhận, nhưng điều đó đơn giản là không đúng. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận những người thờ phượng theo kiểu riêng, bất kể ý định tốt của họ. Cho dù động cơ của chúng ta có vẻ trong sáng đến đâu hoặc nỗ lực của chúng ta có chân thành đến đâu, nếu không thờ phượng Thượng Đế như cách Ngài đã truyền, thì Ngài không thể ban phước cho chúng ta.

"Đức Chúa Trời không chấp nhận những người thờ phượng theo kiểu riêng, bất kể ý định tốt của họ."

“Sự thờ phượng mà chúng ta được kêu gọi khi ở trong một đời sống mới phải được lập nền dựa trên lẽ thật, nó quan trọng hơn những sở thích cá nhân, những mong muốn hay bất kì một chiến lược quảng bá âm nhạc thờ phượng nào. Sự hài lòng của Đức Chúa Trời mới chính là trọng tâm của sự thờ phượng. Vì vậy, sự thờ phượng của chúng ta phải luôn được nuôi dưỡng bằng Lời của Đức Chúa Trời và khi chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa về việc thờ phượng thì ấy là làm vui lòng Ngài.” --R.C. Sproul--

Nguồn: