TIÊU CHUẨN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN THỜ PHƯỢNG

Blog post description.

THÔNG ĐIỆP KHÍCH LỆ

7/4/20233 min read

Trong Tân Ước, những người lãnh đạo phải tuân theo một tiêu chuẩn khắt khe hơn về nhân cách (1 Ti-mô-thê 3:2–12; Tít 1:5–9; Gia-cơ 3:1). Mặc dù những người chơi nhạc không nhất thiết phải là “trưởng lão” hay là “giáo sư”, nhưng sự hiện diện của họ trước hội chúng từ tuần này qua tuần khác ngụ ý rằng đời sống của họ đáng được noi theo - không phải là hoàn hảo, nhưng thể hiện được bông trái của phúc âm. Nếu không, thì hội chúng đang nhận được thông điệp việc thờ phượng liên quan đến âm nhạc nhiều hơn là cách sống của chúng ta. Tương tự như vậy, khi chúng ta mời những người ngoại chơi nhạc thờ phượng, chúng ta đang ngụ ý rằng kỹ thuật quan trọng hơn tấm lòng.

Đó là lý do tại sao nên có các tiêu chuẩn nêu rõ trách nhiệm và những kỳ vọng dành cho những người trong ban thờ phượng. Thờ phượng không phải là một hợp đồng biểu diễn. Đó là sự đầy tràn của một cuộc đời tận hiến cho sự vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ. Nếu các tiêu chuẩn đó không được viết ra, thì chúng ta phải thông báo rõ ràng trước khi để một ai đó dự phần trong ban thờ phượng.


1. Là một tín hữu của hội thánh và tích cực tham gia trong các nhóm nhỏ.
2. Tăng trưởng trong sự hiểu biết và yêu mến Đức Chúa Trời qua cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh.
3. Có khả năng tương giao với Chúa một cách chân thật và rõ ràng khi họ hướng dẫn người khác trong sự thờ phượng.
4. Dấn thân theo đuổi sự khiêm nhường và tinh thần phục vụ.
5. Trung tín và đúng giờ trong những buổi tập duyệt và các buổi họp mặt.
6. Cam kết phát triển kỹ năng âm nhạc.
7. Thành thật thông báo cho Mục Sư về bất kỳ trường hợp nào có thể ảnh hưởng đến sự liêm chính khi tham gia trong ban thờ phượng.

ĐÂY LÀ NHỮNG GỢI Ý VỀ YÊU CẦU CỦA MỘT THÀNH VIÊN TRONG BAN THỜ PHƯỢNG:

Dầu mỗi Hội Thánh sẽ có cách xác định những tiêu chuẩn và đánh giá riêng, nhưng nhìn chung những ai được kêu gọi để bước vào sự thờ phượng cũng cần biệt riêng đời sống mình trước nhứt là cho Chúa, sau là cho bản thân và hết thảy những anh chị em mà mình ảnh hưởng đến. Ao ước mỗi đời sống Cơ Đốc Nhân đặc biệt là những người đứng vào vị trí trong ban thờ phượng mỗi ngày sống đời sống kỷ luật thuộc linh, “không chỗ trách được" trước mặt Chúa và con người.

Nguồn: